Formalitațile necesare licențierii pentru activitați de pază și protecție potrivit HG NR. 301/2012

În vederea obţinerii licenţei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi de pază şi protecţie reprezentantul legal al societăţii depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căruia societatea îşi are sediul social, pe bază de opis, următoarele documente:
 

1) cererea de acordare a licenţei de funcţionare, datată, înregistrată la societate şi semnată de administratorul societăţii; În conţinutul adresei se va preciza: obiectul cererii, adresa sediului administrativ, datele de contact: telefon, fax, pagina web, adresă e-mail şi numele în clar al reprezentantului societăţii;
 

2) regulamentul de organizare şi funcţionare, în două exemplare, întocmit cu respectarea modelului postat pe pagina web a Inspectoratului General al Poliţiei Române, adaptat specificului societăţii şi asumat de conducător;
 

3) lista prevăzută la art. 20 alin. (3) lit. b) din Lege, respectiv: mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, cu mijloacele audio-video, aparatura de recunoaştere şi identificare, sistemele de alarmă împotriva efracţiei, sistemele de cronometrare şi numărare, cu centrele de supraveghere şi dispeceratele, tehnica de calcul şi softul utilizat, cu armamentul şi alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societăţii, în funcţie de obiectul de activitate;
 

4) dovada eliberată de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, referitoare la înregistrarea denumirii societăţii şi a însemnelor distinctive, respectiv: cerere, notificare şi plata integrală a taxelor aferente; 
Cererea de înregistrare marcă se face în numele persoanei juridice, pentru clasa 45, iar reproducerea mărcii va conţine denumirea societăţii şi marca aleasă. Se va avea în vedere prevederile art.22 alin.4 din Legea nr. 333/2003 privind adoptarea de însemne, uniforme, legitimaţii, accesorii de echipament sau denumiri identice, asemănătoare sau de natură să conducă la confuzii între acestea, precum şi cu cele ale autorităţilor publice ori ale organismelor internaţionale la care România este parte.
 

5) notificarea prin care se încunoştiinţează consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti despre faptul că societatea are sediul social în zona de responsabilitate a acestora;
 

6) certificatul de înregistrare a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului;
 

7) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului în conformitate cu Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu toate menţiunile înscrise şi/referitoare la situaţia societăţii comerciale. În domeniile de activitate este necesar să se regăsească codul CAEN 8010 ca şi activitate principală.
 

8) documente privind dovada existenţei sediului înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat. 
Dovada se poate face prin certificatul constatator care să cuprindă menţiuni referitoare la sedii şi activităţi autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, pentru toate activităţile solicitate prin cererea de licenţiere;
 

9) atestatele profesionale pentru persoanele care urmează să execute activităţi în domeniul pazei şi protecţiei, în situaţia în care societatea are angajate astfel de persoane (director general). 
 

10) documente privind dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 20 alin. (10) din Lege de către conducătorul societăţii (administrator, preşedintele consiliului de administraţie, director general/executiv care va coordona activitatea operativă a personalului de pază);

 

a) actul de identitate sau alte documente ce fac dovada cetăţeniei şi a vârstei;
b) certificatul de cazier judiciar în termen de valabilitate;
c) curriculum vitae elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
d) diplomă de licenţă în profil ştiinţe juridice sau diplomă de licenţă în studii superioare (alte profile) şi certificatul de competenţe în specializarea manager de securitate.
e) dovada calităţii de conducător conform Legii nr. 31/1990 pentru directorul general/executiv desemnat să conducă activitatea tehnică (hotărârea A.G.A./C.A., contractul de muncă/extras Revisal şi fişa postului). 
 

Documentaţia se depune într-un exemplar, în format letric şi în format electronic pe suport CD care conţine un fişier format „pdf”, cu documentele scanate la o rezoluţie adecvată pentru a nu altera conţinutul acestora şi să fie posibilă transmiterea prin e-mail.
 

Documentele prevăzute la punctele 4-10, se depun în copie certificată, însoţite de documentele originale, care după confruntare se restituie reprezentantului legal, cu excepţia pct.7 şi 10 lit.b), care se depun în original.
 

După depunerea tuturor documentelor, unitatea de poliţie competentă verifică existenţa avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii, îndeplinirea condiţiilor referitoare la buna conduită cetăţenească a conducătorului societăţii, existenţa sediului înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat şi întocmeşte un raport cu propuneri corespunzătoare, pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, Inspectoratului General al Poliţiei Române.
 

Avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii se eliberează la cererea inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în cursul procedurii de verificare a îndeplinirii condiţiilor de acordare a licenţei.
 

În vederea verificării îndeplinirii condiţiei referitoare la buna conduită cetăţenească, organele de poliţie competente efectuează investigaţii şi verificări la domiciliu sau reşedinţă, locurile de muncă anterioare, precum şi în evidenţele poliţiei sau ale altor instituţii. Prin buna conduită cetăţenească se înţelege comportamentul conform normelor de convieţuire socială, care nu aduce atingere valorilor sociale ocrotite de lege şi care nu lezează drepturile şi interesele celorlalţi membri ai comunităţii cu care un anumit individ interacţionează la un moment dat.
 

Avizul prevăzut la art. 20 alin. (9) din Lege se acordă în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile prevăzute de Lege, numai împreună cu licenţa de funcţionare prevăzută la art. 20 alin. (2) din Lege sau ulterior obţinerii acesteia. Avizul îşi încetează valabilitatea în momentul pierderii calităţii de conducător al societăţii specializate de pază şi protecţie sau neîndeplinirii oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.
 

Licenţa se acordă în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile prevăzute de Lege, are valabilitate de 3 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoită la fiecare 3 ani, numai în intervalul de valabilitate.
 

Societăţile comerciale care au deţinut licenţă şi nu au obţinut reînnoirea acesteia pot solicita eliberarea unei noi licenţe urmând procedura de licenţiere iniţială, făcând dovada că nu mai activează în domeniu şi că îndeplinesc condiţiile de licenţiere.
 

După eliberarea licenţei de funcţionare, Inspectoratul General al Poliţiei Române înscrie datele de identificare şi contact ale societăţii comerciale în Registrul naţional al societăţilor licenţiate, accesibil publicului pe pagina web a Poliţiei Române.
 

Licenţele se ridică de la unităţile de poliţie la care au fost depuse documentaţiile, cu excepţia celor depuse la DGPMB sau IPJ Ilfov, care se ridică de la sediul Direcţiei de Ordine Publică din b-dul George Coşbuc nr.83-85, sector 5.