În zilele de 14 și 17 aprilie 2023 se vor elibera certificate de cazier judiciar la ghișeul de la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov din București, Șos. Fabrica de Glucoză nr. 5-7, sector 2, în intervalul orar 08.00 - 11.00.

Poliția Română a operaționalizat Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

Registrul se constituie ca o evidență distinctă de cea a cazierului judiciar, în cadrul Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar, constituit potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcționează  prin structuri specializate în acest domeniu și este interconectat cu alte baze de date ale Poliției Române.

Certificatul de integritate comportamentală este documentul eliberat persoanelor fizice, care atestă lipsa/existența înscrierilor în Registru.

Persoanele fizice interesate pot obține propriul certificat de integritate comportamentală în aceleași condiții în care se poate obține cerificatul de cazier judiciar, respectiv în baza unei cereri –tip, la orice unitate sau subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.

Solicitanții pot depune cererea–tip completată sau vor putea opta pentru tipărirea acesteia prin sistemul informatic, cu obligația semnării documentului.

Certificatul de integritate comportamentală se eliberează în termen de cel mult 3 zile de la data solicitării și este valabil 6 luni.

Deasemenea,  recomandăm persoanelor care doresc să obțină certificatul de cazier judiciar în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare, licitație, etc. la instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice (primării, instituții din sistemul de învațământ, sanătate, S.R.P.C.I.V., D.G.A.S.P.C., etc.) să solicite acestor instituții obținerea extrasului de pe cazierul judiciar sau a certificatului de integritate comportamentală, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, în acest fel cetățeanul nemaifiind obligat să se prezinte la ghișeu pentru solicitarea / eliberarea / ridicarea certificatului de cazier judiciar sau a adeverinței de integritate comportamentală.’’

          Cererile de eliberare a certificatelor de cazier judiciar și de integritate comportamentală vor fi depuse în conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.290/2004 republicată,,(1)   Cererea – tip, cu datele cu caracter personal completate și motivată, se depune de către persoana fizică electronic sau personal, la orice unitate ori subunitate de poliție în care funcționează ghiseu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.”

            Astfel, documentele sus menționate pot fi depuse atât pe adresa de email cazier@if.politiaromana.ro , cât și direct la ghișeul de cazier.

             Pentru evitarea producerii aglomerației la ghișeu, recomandăm cetățenilor să se prezinte la ghișeu conform programului prezentat pe site-ul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, cu CERERILE de eliberare a certificatelor de cazier judiciar sau integritate comportamentală, GATA COMPLETATE.

  

 

                                                              ATENȚIE:  

          Recomandăm tuturor persoanelor care doresc să obțină certificatul de cazier judiciar în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare, licitație, etc., la instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice (primării, instituții din sistemul de învațămînt, sanătate, S.R.P.C.I.V., D.G.A.S.P.C., etc.) să solicite acestor instituții obținerea extrasului de pe cazierul judiciar sau a certificatului de integritate comportamentală, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, în acest fel cetățeanul nemaifiind obligat să se prezinte la ghișeu pentru solicitarea/eliberarea/ridicarea certificatului de cazier judiciar sau a adeverinței de integritate comportamentală.

 

        La  sediul I.P.J. Ilfov -  Serviciul Cazier Judiciar Statistică şi Evidenţe Operative, din Bucureşti, str.Fabrica de Glucoză. nr.7, sect.2

            -  Luni, Miercuri, Vineri - 08,30 – 12,00

            -  Marţi şi Joi -  08,30 – 12,00 şi 14,00 – 16,00

 

         La sediile următoarelor subunităţi:

           - Poliţia Oraşului Buftea

           - Poliţia Oraşului Otopeni

           - Poliţia Oraşului Bragadiru                           

           - Poliţia Staţiunii Snagov                       

           - Poliţia Oraşului Voluntari

           - Poliţia Oraşului Pantelimon

           - Poliţia Oraşului Chitila

           - Poliția Orașului Măgurele.

 

                - Luni şi Vineri : 10,oo – 14,oo

                - Miercuri : 14,oo – 18,00

        

OBȚINEREA CERTIFICATULUI  DE CAZIER JUDICIAR  DE CĂTRE PERSOANA  FIZICĂ

Categorii de persoane care pot depune cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar

 1. Persoane fizice : cetățeni români,străini sau apatrizi;
 2. Împuterniciții persoanelor fizice. Prin împuternicit se înțelege persoana mandatată  printr – o procură autentificată să reprezinte altă persoană.
 3. Avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată. 

 

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani), poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoţită de:

         Acte necesare:

 1. cererea tip completată cu datele de state civilă și motivată (Anexa nr. 22 din H.G. Nr. 345/2010);
 2. actul de identitate în original ( pentru cetățenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, cartea electronică de identitate, paşaport, iar pentru cetățenii străini sau apatrizi – pașaport, titlu de călătorie, permisul de ședere, certificatul de înregistrare a cetățenilor U.E., cartea de rezidență, legitimația de ședere temporară, carnetul de identitate)
 3. dacă cererea se depune prin împuternicit : actul de identitate în original al împuternicitului, procura notarială în original și copie, iar atunci când este cazul și traducerea autorizată.
 4. dacă cererea se depune prin avocat : împuternicirea avocaţială şi o copie după actul de identitate al persoanei pentru care se solicită eliberarea certificatului de cazier judiciar.

 

Certificatul de cazier judiciar pentru un minor cu vârsta de până la 14 ani se poate obține de către părinte/tutore, sau de către un împuternicit al acestora.

          Acte necesare:

 1. cererea tip completată cu datele de stare civilă ale minorului și motivată;
 2. actul de identitate în original al deponentului;
 3. certificatul de naștere al minorului;
 4. procură notarială ( în cazul în care cererea se depune prin împuternicit)

       În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, poate fi solicitat de către persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia, care trebuie să-și demonstreze calitatea.

          Acte necesare pentru persoana condamnată, dacă cererea se depune personal :

 1. Cerere tip, completată cu datele de stare civilă și motivată (Anexa nr. 22 din H.G. nr. 345/2010);
 2. Actul de identitate în original al persoanei condamnate ;

         Acte necesare pentru deponent, altul decât persoana condamnată :

 1. Cerere tip, completată cu datele de stare civilă ale persoanei condamnate și motivată(Anexa nr. 22 din H.G. nr. 345/2010);
 2. Actul de identitate în original al deponentului;
 3. Împuternicire avocațială, certificat de căsătorie/naștere, orice act care face dovada calității deponentului, în original și copie.

 

ALTE INFORMAȚII DE INTERES:

    - Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

     De asemenea la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

     - Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.

     - Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării.

    - Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării şi pot fi folosite numai în scopul pentru care au fost eliberate.

 

La data de 22.12.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 1244 Legea nr. 363/2022 privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.

Prin această lege au fost stabilite măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2019/816 și a fost transpusă Directiva UE 2019/884, modificându-se astfel și Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar,  republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Una dintre modificările importante aduse Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar,  republicată, cu modificările și completările ulterioare o reprezintă procedura de obținere a certificatului de cazier judicar pentru cetățenii străini. Astfel, potrivit art. 17 alin. 2 din actul normativ invocat ” La certificatul de cazier judiciar eliberat persoanelor care sunt cetățeni ai unui stat membru, altul decât România, se atașează și extrasul din cazierul judiciar al statului membru de cetățenie, obținut în condițiile art. 30. La certificatul de cazier judiciar eliberat resortisanților unei tări terțe se atașează și extrasul din cazierul judiciar al statelor membre care dețin informații cu privire la condamnarea acestora pe teritoriul statului lor, obținut în condițiile art. 30. Altfel spus, pentru cetățenii străini, certificatul de cazier judiciar NU va mai putea fi eliberat în termenul general de 3 zile, ci va fi eliberat potrivit dispozițiilor art. 30. Pentru cetățenii unui stat membru UE va fi necesară solicitarea de către D.C.J.S.E.O. a unui extras de cazier judiciar al statului membru al cărui cetățean este solicitantul. Pentru cetățenii unui stat membru non-UE va fi necesară interogarea de către D.C.J.S.E.O. în sistemul centralizat ECRIS – TCN, al cărui scop este de a identifica statele membre care dețin  eventualele condamnări ale cetățenilor terți pronunțate pe teritoriul acestora.

Având în vedere aspectele de mai sus, facem următoarele precizări :

 1. Întrucât până la această dată dezvoltarea sistemului ECRIS-TCN nu a fost finalizată la nivelul Uniunii Europene, eliberarea certificatelor de cazier judiciar pentru cetățenii unui stat terț se va face potrivit procedurii deja existente, fără a mai atașa extrasul din cazierul judiciar. Procedura va fi actualizată după operaționalizarea sistemului ECRIS- TCN.
 2. Pentru cetățenii unui stat membru UE, eliberarea certificatului de cazier judiciar se va face după cum urmează :
 • Unitatea de poliție care primește cererea de obținere de a certificatului de cazier judiciar va înainta în termen de 3 zile o copie a acesteia către D.C.J.S.E.O., care va proceda la transmiterea unei solicitări prin Sistemul European ECRIS către statul membru al cerui cetățean este solicitantul. Termenul maxim de primire al unui extras prin sistemul ECRIS este de 20 de zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării.  În ceea ce privește situația particulară a cetățenilor britanici, întrucât în urma Acordului de ieșire din Uniunea Europeană, Regatul Unit continuă să fie conectată la sistemul ECRIS pentru schimbul de date din cazierele judiciare, se vor aplica aceleași reguli ca în cazul cetățenilor UE.

După primirea extrasului de cazier judiciar transmis de către D.C.J.S.E.O., unitatea de poliție va proceda la înmânarea celor două documente către solicitant de îndată, astfel încât să fie respectat termenul de 10 zile prevăzut la art. 30 alin. 7 din Legea nr. 290/2004.

 

OBȚINEREA EXTRASULUI DIN CAZIERUL JUDICIAR

 

Extrasul din cazierul judiciar este documentul emis cu ocazia schimbului de informații din cazierele judiciare, efectuat cu statele member și statele terțe.

           Acte necesare

 1. cererea tip completată cu datele de state civilă și motivată (Anexa nr. 40 din H.G. nr. 345/2010);
 2. actul de identitate în original ( pentru cetățenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, cartea electronică de identitate, paşaport, iar pentru cetățenii străini sau apatrizi – pașaport, titlu de călătorie, permisul de ședere, certificatul de înregistrare a cetățenilor U.E., cartea de rezidență, legitimația de ședere temporară, carnetul de identitate)
 3. dacă cererea se depune prin împuternicit : actul de identitate în original al împuternicitului, procura notarială în original și copie, iar atunci când este cazul și traducerea autorizată.

 

OBȚINEREA FORMULARULUI STANDARD MULTILINGV

 

       Formularul standard multilingv este formularul care însoțește certificatul de cazier judiciar, folosit pentru traducerea acestuia, eliberat pentru o persoană care nu este înscrisă în cazierul judiciar, de către autoritățile române competente, pentru a fi prezentat în fața autorităților unui alt stat membru al Uniunii Europene.

         Persoana îndreptățită să solicite formular standard multilingv este titularul certificatului de cazier judiciar sau persoana împuternicită, potrivit legii.

         Cererea pentru eliberarea formularului standard multilingv poate fi depusă în același timp cu cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, sau la o dată ulterioară, situație în care este necesară prezentarea certificatului de cazier judiciar emis anterior, însă nu mai târziu de expirarea acestuia ( 6 luni de la data eliberării).

      Formularul standard multilng se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

          Acte necesare

 1. cererea tip completată cu datele de state civilă și motivată (Anexa nr. 2 din H.G. nr. 127/2020);
 2. actul de identitate în original ( pentru cetățenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, cartea electronică de identitate, paşaport, iar pentru cetățenii străini sau apatrizi – pașaport, titlu de călătorie, permisul de ședere, certificatul de înregistrare a cetățenilor U.E., cartea de rezidență, legitimația de ședere temporară, carnetul de identitate)
 3. dacă cererea se depune prin împuternicit : actul de identitate în original al împuternicitului, procura notarială în original și copie, iar atunci când este cazul și traducerea autorizată.

 

 

OBȚINEREA ADEVERINȚELOR DIN CARE REZULTĂ DACĂ PERSOANA FIZICĂ VERIFICATĂ A SĂVÂRȘIT VREUNA DINTRE INFRACȚIUNILE PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR. 118/2019 PRIVIND REGISTRUL  NAȚIONAL AUTOMATIZAT CU PRIVIRE LA PERSOANELE CARE AU COMIS INFRACȚIUNI SEXUALE, DE EXPLOATARE A UNOR PERSOANE SAU ASUPRA MINORILOR

Persoana fizică poate depune cerere pentru eliberarea unei astfel de adeverințe doar la ghișeul de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean de la locul de naștere sau de la locul de domiciliu/reședință, după caz, prezentând totodată un act de identitate în original. Totodată cererea poate fi depusă și de persoana împuternicită.

Adeverința se va elibera în termen de 3 zile lucrătoare pentru persoanele necunoscute cu antecedente penale. În cazul persoanelor cunoscute cu antecedente penale, pentru cererile depuse la locul de naștere, adeverința se va elibera în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru cererile depuse la locul de domiciliu/reședință, în termen de 30 de zile.

          Acte necesare

 1. cererea tip completată cu datele de state civilă și motivată(Anexa nr. 1 din H.G. nr. 127/2020) ;
 2. actul de identitate în original ( pentru cetățenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, cartea electronică de identitate, paşaport, iar pentru cetățenii străini sau apatrizi – pașaport, titlu de călătorie, permisul de ședere, certificatul de înregistrare a cetățenilor U.E., cartea de rezidență, legitimația de ședere temporară, carnetul de identitate)
 3. dacă cererea se depune prin împuternicit : actul de identitate în original al împuternicitului, procura notarială în original și copie, iar atunci când este cazul și traducerea autorizată.

 

OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR DE CĂTRE PERSOANA JURIDICĂ

      Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana juridică poate depune cererea-tip, prin reprezentant legal, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoţită de:

          Acte necesare

 1. cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată (Anexa nr. 35 din H.G. nr. 345/2010);
 2. dovada calității persoanei juridice, în original;
 3. dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice (Anexa nr. 38 din H.G. nr. 345/2010);

     Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării şi pot fi folosite numai în scopul pentru care au fost eliberate.

 

 

Cererile pentru obținerea certificatului de cazier judiciar pentru persoane fizice și juridice, a extrasului din cazierul judiciar precum și a adeverințelor din care rezultă dacă persoana fizică verificată a săvârșit vreuna dintre infracțiunile prevăzute în Legea nr. 118/2019, pot fi depuse on –line la adresa de E-mail cazier@if.politiaromana.ro, fiind atașate, în copie, toate celelalte documente necesare. Facem precizarea că pentru ridicarea documentelor solitate, este obligatoriu ca persoanele să se prezinte la ghișeul de la sediul I.P.J. Ilfov din Bucureşti, str.Fabrica de Glucoză. nr.7, sect.2, în termen de 3 zile de la data depunerii, în orele de program, prezentând  un document de identitate, după primirea în prealabil a unei confirmări cu privire la eliberarea certificatului de cazier judiciar.